Odkrivamo svet

V naših osnovnih šolah uporabljamo vse možne metode in oblike poučevanja, zato da je vzgojno-izobraževalna dejavnost primerna za vsakega posameznika. Šola postavlja učenca v središče vzgojnega procesa in skrbi za celostni razvoj njegove osebnosti. Šola je torej vzgojiteljica in svetovalka na poti učenčevega razvoja, saj mu ponuja možnost, da bolje spozna samega sebe in lastne zmožnosti ter da načrtuje nove izkušnje in ugotavlja lastne dosežke.

Glavni cilj naših osnovnih šol je celostno oblikovanje učencev, zagotavljanje primernih standardov glede na razvojno dobo in osvajanje spoznanj, ki nadgrajujejo učenčevo šolsko izobraževalno pot v luči evropskih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (Priporočilo Sveta EU z dne 22. 5. 2018).

Poleg bogatega šolskega kurikuluma je osnovna šola posebno pozorna do nekaterih področij in predmetov, ki jih mednarodne raziskovalne mreže in državna preverjanja INVALSI dokazano pojmujejo kot najbolj pereča in ki so nujno potrebna pri usvajanju novih spoznanj v izobraževalnem procesu. Ta področja so:

  • dobra priprava v slovenščini in italijanščini. Od prvega razreda osnovne šole dalje spodbujamo učenca, da se tekoče in sproščeno izraža v slovenskem in italijanskem pogovornem jeziku. Pomembno je, da učenec uveljavi pravico do besede, do narodnosti in do pripadnosti manjšinski skupnosti ter seveda tudi aktivnega inkluzivnega državljanstva. Učenci na naših šolah spoznajo raznolikost jezikov in narodnosti in v njih opazijo lepoto različnih kultur v luči odgovornega evropskega državljanstva. Pri nas se kulture med sabo spajajo. Učenci se čutijo del skupnega sveta, v katerem vsak ohranja svoje korenine, a spoštuje in prepoznava tudi vse druge;
  • dobra priprava v matematiki. V izobraževalnem procesu so tudi zelo pomembne matematične kompetence. Tako kakor jezikovne kompetence, učenec usvaja matematične že v otroškem vrtcu z izkustvenimi dejavnostmi, potem jih razvija v petletnem osnovnošolskem obdobju in jih utrjuje ter nadgrajuje v triletnem obdobju nižje srednje šole;
  • dobra priprava v angleškem jeziku. V prvih razredih osnovne šole učenec pridobi osnove za usvajanje angleškega jezika, ki je v današnjem času globalizacije osnovna sporazumevalna koda;
  • dobra priprava v naravoslovnih vedah. Tudi razvijanje kompetenc v odkrivanju naravnih danosti in zakonitosti je primarnega pomena v izobraževalnem procesu prvega šolskega obdobja.