Temeljna vodila večstopenjske šole

TEMELJNA VODILA VEČSTOPENJSKE ŠOLE

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici skrbi za vertikalno kontinuiteto in zasleduje cilje, ki so jih določile nove Državne smernice in je časovno usklajena z vzgojnim, kulturnim in strokovnim procesom, ki je predviden za učence ob koncu prve študijske stopnje.

Večstopenjska šola zagotavlja harmonično rast učencev ob upoštevanju kulturnih, psiholoških, znanstvenih, socialnih in etičnih aspektov. Te vrednote se uresničujejo v celostnem in urejenem oblikovanju otrokove osebnosti. Pri tem je pomemben skladen razvoj spoznavnih in čustvenih učenčevih značilnosti.

Otroški vrtci, osnovne šole in srednja šola s slovenskim učnim jezikom so bili ustanovljeni v Italiji zato, da bi učencempripadnikom slovenske narodne manjšine na našem ozemljuzagotavljali izobrazbo in vzgojo v maternem jeziku.

Slovenska šola v Italiji nudi pripadnikom slovenske narodne skupnosti možnost izobrazbe v maternem jeziku. Prizadeva si, da ohranja in goji slovensko identiteto ob spoštovanju kulturne identitete drugega. Posebno skrb posveča posredovanju slovenske kulture in tradicije, zagotavlja znanje italijanskega jezika in poznavanje italijanske kulture ter obenem upošteva značilnosti otrok, ki prihajajo iz drugih kulturnih sredin.

Slovensko šolo obiskujejo otroci, ki izhajajo iz slovenskih družin kot tudi iz jezikovno mešanih in italijanskih zakonov ter iz drugih različnih etnično-verskih sredin. Teh primerov je vedno več zaradi stalne emigracije.

Tovrstna realnost omogoča vzgojo k strpnosti in medsebojnemu spoznavanju, ki pomagata ustvarjati prijateljsko in tvorno sožitje med narodi Evropske skupnosti.

Da bi zagotovili vsem učencem vsestransko vzgojo in izobrazbo, bodo vse dejavnosti poskrbele za:

razvoj umskih sposobnosti (jezikovno, antropološko in znanstveno področje);

razvoj izraznih sposobnosti (likovna, gibalna in glasbena vzgoja).

Kurikularne dejavnosti bodo učenci utrjevali v delavnicah in jih uresničevali v posameznih projektih.