Vstopamo v svet

V naših vrtcih vse dejavnosti in tematike kot tudi vsi priložnostni dogodki izhajajo iz potrebe otrok po zadovoljevanju štirih temeljnih človeških potreb po ljubezni, moči, svobodi in zabavi (W. Glasser, 1998). Z uvajanjem umetniških področij kot so glasba, plesno in likovno ustvarjanje, lutke in drama omogočamo otroku, da se počuti varnega in sprejetega (ljubezen), da se uveljavlja in je ustvarjalen (moč), da gradi svojo neodvisnost in samostojnost (svoboda), da se smeje, sprošča, zabava in gradi estetski čut. Vzgojiteljice spremljamo in spodbujamo otrokov naravni način učenja, ko je njegovo telo prav tako in v enaki meri aktivno kot njegovi možgani (celostna metoda učenja). Metoda vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: na čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično. Predvsem pa je učinkovita pri učenju in poučevanju jezika. Glavna skrb naših vrtcev namreč je, da zagotovimo vsem otrokom čim boljše pogoje za razvoj govornih zmožnosti in usvajanje slovenščine tudi kot drugega oziroma tujega jezika.

Otroci so v vrtcih aktivno vključeni v proces učenja, saj vzgojiteljice pri  načrtovanju učno-vzgojnega procesa izhajamo iz njihovih želja, potreb, predhodnega znanja, zamisli in razvojne stopnje. To jim zagotavljamo z elementi formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti otrok v načrtovanje, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Otroci svoje delo sami vrednotijo, po vrtcu pa so razstavljeni dokazi njihovega napredka in znanja ter zapisi njihovih izjav. 

V vrtcih izvajamo tudi dejavnosti, ki spodbujajo vzgojo za trajnostni razvoj. Otroci pridobivajo znanja, obnašanja in navade, ki omogočajo spoštljiv in odgovoren odnos do samega sebe, do lastnega zdravja, do drugih in do okolja.

V glavnem so prostori v naših vrtcih urejeni po metodologiji Korak za korakom, večina tudi z elementi koncepta Reggio Emilia. Učilnice so razporejene po kotičkih, ki so namenjeni tako otrokovi igri kot natančneje usmerjenim učnim dejavnostim. Kotički nudijo otrokom možnost izbire, prevzemanja odgovornosti in odločitve, individualizacije, sodelovanja v manjših skupinah, dogovarjanja, razvoj interesov in samostojnosti. Primerno opremljeni kotički s spodbudnimi, kakovostnimi in alternativnimi učnimi materiali  nudijo možnosti zgodnjega učenja matematike, znanstvenega raziskovanja in odkrivanja, razvijanja umetniških dejavnosti ipd. Označeni so z napisi in fotografijami, ki spodbujajo zgodnje opismenjevanje. Posebno pozornost posvečamo razvijanju predšolskih bralnih učnih strategij. Vse aktivnosti prepletajo Montessorijev citat Pomagaj mi, da naredim sam, ki otroke spodbuja k vedno večji samostojnosti in vaje NTC učenja dr. Ranka Rajovića, ki trdi, da morajo biti otroci v vrtcu čim bolj aktivni in dinamični, tako da se v njihovih možganih tvori čim več povezav, ki  so temelj za poznejše uspešno učenje. Vzgojiteljice otroke spodbujamo, da govorijo o čustvih, občutkih in idejah ter jim pomagamo, da na primeren način rešujejo konfliktne situacije, da si pomagajo in sodelujejo ter vzpostavljajo pristne medsebojne odnose. Vzdušje med otroki je zelo pozitivno, veliko je medvrstniškega učenja. Nenazadnje dnevna rutina in jasno strukturirani prostori nudijo otrokom predvidljivost in varnost  ter obenem možnost, da se samostojno in odgovorno premikajo, se ob igri zabavajo, učijo in miselno napredujejo.

Vedno več vrtcev se posveča vrtnarjenju. Otroci pridobivajo naravoslovno znanje; oblikujejo pozitiven odnos do žive narave in do rastlinske hrane, spoznavajo izvore rastlinske hrane, si pridobivajo delovne navade in veliko bivajo na prostem. Pri vrtnarjenju prevladujejo dejavnosti s področij narave, gibanja, jezika in družbe. Nekateri vrtci postopoma uvajajo tudi gozdno pedagogiko. Otroci v gozdu uživajo, razvijajo naravoslovne kompetence in se o gozdu učijo preko praktičnih izkušenj. Pri bivanju v gozdu opazujejo, raziskujejo, razvrščajo, eksperimentirajo in pridobivajo socialne spretnosti z vrstniki.

 

Sodelovanje s starši je ključ do uspešnega dela pri vzgoji otrok. Zaradi tega si prizadevamo za dobro sodelovanje z družinami na različne načine: sestanki, prireditve, delavnice, izleti, skupna izobraževanja, zbiralne akcije, obiski/gostovanja ipd.

Verjamemo, da je tudi sodelovanje s teritorijem pomembno, zato vzpostavljamo stike s knjižnicami, gledališči, galerijami, muzeji in različnimi društvi, kjer imajo otroci možnosti srečevanja, dialoga in rasti.

Naj bodo naši vrtci za vse otroke prijazen drugi dom!